Жан Пату

Жан Пату

Снимка на Жан Пату (photo Jean Patou)

Jean Patou

  • Дата на раждане: 19.08.1880 г.
  • Възраст: 55 години
  • Място на раждане: Нормандия, Франция
  • Дата на смърт: 08.03.1936 г.
  • Националност: Франция

Биография

§и§Ц§Ю§e§§Ц§Ф§и §Ù§§Аз§Б§Ю§§Ъ§§ж§и §§§Т§и§д§и§S §ж §Ь§и§S§§Ю§Б §Б §Ю§Ц§§§Ю§Б. §§§Ц§Ь§и§д§и§§и§Ц §§§Ц§Ю§§Ъ§§Аз §д§§д§Х§Б§Ь§ж§§§§§и§§Ю§§Аз§Х§Б§Б, §А秧ж§Да§и§Ц§Ф§и §Х§§Х§грама; §През 1910-§Ю §и§Аз §б§Ц§§Ц§Т§§§Ъ§ж§§§±§§§Б§Ш §Х§§Т§n §ж§д§§д§за §А秧ж§д§и§с§л§Б§Ю §Ь§д§д§ж§§§Ts

§Ј 1912-§Ю §E§§Аз §и§д§Ь§§n§Ъ §Аз§Ц§Т§и§Ъ§за§към§и§S §б§и§§д§А秧S§Аз§n§S §ж§§Ъ§и§Аз «Maison Parry’. §±§Ц§§Край§и§Ц §§§Ц§Ю§§Х§Ц§Ъ§§към§Ъ§Б §Ж§и§§и§Ъ§за§Аз§и §Аз§Ц§б§Ъ§и§§а ЕС §д§§Б, §§Ж§ж §Ь§и§Д§Д§Ц§Ь§и§Б§1914 г-§Ф§и §Да§n§Ь§e§б§Б§Ь §и§Х§Б§Аз §§Ю§Ц§§Б§Ь§§Аз§Ц§; §Да§ж§Ь§и§§Ц §и§Х§А秧Б§а, §А秧ю§§Ъ§§ж§и §±§Ц§§Кра駧§Ю§Б§§и§Д১с §Да§и§S§Аз§С, §Б §ъ §±§§д§д §б§и§§§Б§Ь§Б§ж§за §Х§Ц§Ъ§§б§и§§§S§Аз§Ц§Ц §Ъ§§А秧ާи§Т§Б§Ь§Б§Ù§и§§§Ъ§Б §§§§Ф§e§ж§д§Ц 1914-§Ф§а ЕС §§ж§Ь§и§§Ц §б§и§ж§Ъ§Ц §§д§и§§S§Ц§Аз§Б§§Аз§Ц§Ю§Ц§§Б§Б§с §Да§и§S§ж§Ь §Да §ў§Ц§Ъ§за§Ф§Б§ж §и§Д§д§Ш§Б§Ь §±§§д§д §§и§Б§Аз§Ц §Ь§§б§Б§д§§Аз§§Ù§e§§§и§Да §Ј§Ц§§Аз§д§д§за§ж§§Ъ §Ф§и§§§ю§и §Ъ§р§Т§Б§Ю§и§Ю§e §Ю§и§Х§Аз§и§Ю§e w Х§Б§Ù§§S§Аз§д §Д§§Аз§д §д§Х§§Ъ§и§ж§§Ъ§Б§към§за §През 1919§Ю §Ј§и§Ù§и§Т§Аз§и§§Б§Ь §ж§§и§ж §б§и§§д§А秧S§Аз§e§ж §Х§Ц§§д§Ц§Ъ§за§Аз§и§ж§д§§±§§д§д §ж §ри§Ц§Ъ§и§Ф§и §§§Х§Аз §Б§Аз§Аз§и§Д১аз§Б§Ите. §±§Ц§§Край§n§Ю §Х§Ц§Ъ§и§Ю §и§Аз §ж§e§л§Ц§ж§д§Да§Ц§Аз§Аз§и §e w Х§Ъ§Б§Аз§Б§Ь §ж§Т§Ь§Б; §б§и§ж§Ъ§Ц §д§д§и§Ф§и §и§Аз §б§§Ц§Ж§ж§д§§§Б§E §б§и§Ь§e§б§§д§Ц§Ъ§за§Аз§Б§§§Ю §Х§и§§и§Ъ§за§Аз§и §Аз§Ц§и§Т§н§ри§Аз§e§ж §ж§б§и§§д§Б§Да§, Аз§e§ж §Ь§и§Д§Д§Ц§Ь§и§Б§ж §E§Ю§Ц§Аз§Аз§и §Ъ§§Аз§e §б§§Б§б§Б§ж§н§§§Ц§д§ж§аз §Б§Ù§и§Т§§Ц§д§Ц§Аз§Б§Ц §§§Ù§§Аз§н§§Б§e§б§§Д§§Аз§Б§Ь§и§§Б §д§Ц§Аз§Аз§Б§ж§Аз§н§§ж§Т§и§Б; §Б§Ю§Ц§Аз§Аз§и §±§§д§д §§§Ù§§§Т§и§д§§Ъ §Х§и§§и§Ъ§за§Аз§и §§Б§ж§Ь§и§Д১Аз§Аз§n§S §б§и §д§Ц§Ю §Д১֧ާ֧Аз§§Ю §А秧§§Х §и§р§Ù§§Аз§Аз§n §в§Ц§Аз§Ф§Ъ§Ц§Аз (Suzanne Lenglen) ЕС§Т§Ц§Ù §§д§Ь§§§и§Да §Б §Х§Ъ§Б§Аз§и§S §Х§и §Т§Ц§Ж§§Ss §Ј §Х§§Ъ§за§Аз§Ц§S§към§Ц§Ю §E§§Аз §б§§и§Ж§и§Ъ§S§§Ъ §Б§ж§б§и§Ъ§за§Ù§и§§§д§за §Да §ж§§и§Б§§§§Т§и§д§§§ж§§Ю§n§Ц §б§и§ж§Ъ§Ц§Х§Аз§Б§Ц §Ю§и§Х§Аз§n§Ц §д§Ц§Аз§Х§Ц§А秧Б§Б на ЕС §ДА§§и§Х§Ц §Ю§§Ъ§и§Б§Ù§Да§Ц§ж§д§Аз§н§§д§и§Ф§Х§§Б§§§Х§Б§Ф§§Аз§и§В ЕС §Б §§и§Ц§Ъ§и§Ю §§§д§и§§§Ъ §Ni§§Ц§ж§д§Ц§ж§д§Да§Ц§Аз§Аз§e§ж §e w Х§и§Т§Аз§e§ж §и§Х§Ц§Ш§Х§д.

§Ј 20-§§Ъ§§Аз §±§§д§д §Б§Ù§и§Т§§Ц§Ъ §Х§Б§Ù§§S§Аз§Ц§§ж§Ь§Б§S §Ф§§Ъ§ж§д§д§Б; §ж§Х§Ц§Ъ§§Аз §Аз§и§Да§n§S §§Б§ж§Ц§ж§ж§e§§§Т§n§Ъ §Б§Ù §д§Ь§§Аз§Б, §и§Т§n§ри§Аз§и §Б§ж§б§и§Ъ§за§Ù§ъ§Ц§Ю§и§S §Б§ж§Ь§Ъ§р§ри§Б§д§Ц§Ъ§за§Аз§и §§S§Ц§Аз§ж§Ь§Б§§А秧§§Х§§з. §§§И§Да§n§Ц §Ф§§Ъ§ж§д§д§Ь§Б §б§и§Ъ§за§Ù§и§§§Ъ§Б§ж§за §Аз§Ц§и§Т§n§ю§§S§Аз§n§Ю §e§ж§б§Ц§§и§Ю; §б§и§ю§д§Б §§и §Да§ж§Ц§§ж§e§б§Ц§§Ю§С§да§Ъ§Ц§д§§§д§и§Ф§и §§§Ц§Ю§Ц§Аз§Б §и§Аз§Б §б§§и§Х§§§§Ъ§Б§ж§за §Аз§Ц§б§и§Х§§Ъ§Ц§Ь§ъ §и§д §б§С§да§ж§ж§Ю§Ц§§Аз§и§Ф§и §и§д§Х§Ц§Ъ§Ss §§§Ц §д§д§§§д§Б§Ь§Б §ж§Да§и§Ц§S §§Б§д§д§§Д§за§Аз§и§ж§д§Б §n§д§Б §Ф§§Ъ§ж§д§д§Ь§Б §Б §б§и§Аз§n§АЗ§КГ ЕС §Б§Ю§Б §ъ§ж§б§Ц§§Аз§и §б§и§Ъ§за§Ù§e§ж§д§ж§с §Да§Б§Х§Аз§Ц§S§към§Б§Ц §Х§Б§Ù§§S§Аз§Ц§§n §Д১и§Х§Ц §§ъ§Б §¶§Ц§§а (Louis Feraud), §ґ§Б§Ю§и§д§Б §§§§Ц§§Ц§ж§д§С (Timothy Everest), §Ґ§ж§§§Ю§б§С (Duchamp) §Б §±§и§Ъ§§и§Ю§Б§д§С (Paul Smith).

§Ј 1928-§Ю §E§§Аз §Б§Ù§и§Т§§Ц§E §б§Ц§§Край§и§Ц §§Ю§Б§§Ц §Ю§§ж§Ь§и §Х§Ъ§§Ù§§Ф§§§С; §Аз§§Ù§н§§§Ъ§ж§§Аз§Ц§и§Т§n§ри§Аз§n§S §и§e w Х§и§Х§Ц§S§ж§д§Да§Ц§Аз§Аз§n§S §Ь§и§ж§Ю§Ц§д§Б§ри§Ц§ж§Ь§Б§S §б§§Ц§б§§§§д ‘Huile de ChaldЕ¦e’.

§и§да§Ц§Х§Б §Ь§Ъ§Б§Ц§Аз§д§и§Ь §Ъ§§А秧§§Аз§и §б§§Ц§и§Т§Д§§Х§§Ъ§Б §Т§и§Ф§§д§n§Ц §Аз§Ю§Ц§§Б§Ь§§Аз§Ь§Б; §Ь §ж§и§S§§Ъ§Ц§Аз§Б§р, §n§д§и §ю§д§д§и §Т§n§Ъ§и §Аз§Ц §б§и§Ф§e§Т§Б§Ь§и §±§§д§д ЕС §ж§Ь§Б§към§Ь§и§Ю §e w W §ж§Б§Ъ§за§Аз§и §e w Х§§§Б§Ь§и §б§и §Ц§Ф§и §Ь§Ъ§Б§Ц§Аз§д§д§§Ц §Ь§§д§към§Ц§Аз§Б§Ц §ж§и§Аз§Х§и§§н§§§n§Аз§Ь§и§Да §Ј§n§Ш§Б§д§за §®§и§Х§Аз§и§Ю§e w Х§и§Ю§д §Д§§А秧д§Х§§Ъ§и§ж§и §§и §Ю§Аз§и§Ф§и§Ю §Т§Д§§Ф§и§Х§§§§Ъ§Б§Аз§Б§Б §б§С§да§ж§ж§Ю§Ц§§Аз§н§§ж§§Ц§Ж§ж§д§В ЕС §б§и§Ъ§за§Ù§ъ§р§л§Б§§ж§§д§ж§б§Ц§§и§Ю, §Ь§ж§д§§д§Б, §Б §б§и §ж§Ц§S §Х§Ц§Аз§оа §°§Х§Б§Аз §Б§Ù §ж§§Ю§n§S §Б§Ù§Да§Ц§ж§д§Аз§н§§§§и§Ю§§д§и§§и§д §Д§§Аз§С, §§и§Ù§и§§и§S§§ж§Ю§Б§Аз§Аз§n§И ‘Меки’, §Х§и§Ъ§Ф§и§Ц §§§Ц§Ю§§и§ж§д§§§§Ъ§ж§§ж§§Ю§n§Ю §Х§и§§и§Ф§Б§Ю §б§С§да§ж§ж§Ю§и§Ю §Ю§Б§§С; §ж§Ю§Ц§ж§д§Б§д§за §Ц§Ф§и §ж §д§д§и§S §б§и§Ù§Б§и§Б§Б §ж§e§Ю§Ц§Ъ§и §Ъ§Б§към§за §Х§§д§Ф§и§Ц §д§§и§§Ц§Аз§Б§Ц §±§§д§д, ‘1000’.

§E§§Аз §±§§д§д §д§Ю§Ц§§През 1936-§Ю; §б§§и§Ж§и§Ъ W W§Б§Ь§Б §Ц§Ф§и §Х§Ц§Ъ§и §Ц§Ф§и §ж§Ц§ж§д§§§®§§Х§Ъ§Ц§Аз (Madeleine) §Б §Ц§Ж §ж§e§б§§д§Ф §И§§S§Ю§и§Аз §ў§§§Т§§g (Raymond Barbas). §Ґ§а 2001-§Ф§и §Ф§и§Х§§Ґ§и§Ю §±§§д§д §и§ж§д§§§§Ъ§ж§§ж§д§§и§Ф§и §ж§Ц§Ю§Ц§S§Аз§n§Ю §Т§Б§Ù§Аз§Ц§ж§и§Ю; §§Ж§Ц§Аз§д§§Т§§2001-§Ф§и §Ц§Ф§и §Да§n§Ь§e§б§Б§Ь§§Б§и§Ю§б§§Аз§Б§с «Procter & Gamble’. §и§Да§и§Б §ъ§Аз§Б§Ь§§Ъ§за§Аз§n§Ц §б§С§да§ж§ж§Ю§Ц§§Аз§n§Ц §б§§и§Х§e§Ь§д§n §Ь§и§Ю§б§§Аз§Б§§б§§и§Б§Ù§Да§и§Х§Б§д §Б §б§и §ж§Ц§S §Х§Ц§Аз§за §и§ж§и§Т§n§Ю §e§ж§б§Ц§§и§Ю §б§и§Ъ§за§Ù§e§ж§д§ж§§Х§ъ§§Б ‘Eau de Patou’, ‘Ma LibertЕ¦’, ‘Un Amour de Patou’, ‘Възвишеното’, ‘Patou Forever’, ‘EnJoy’ §Б Sira des Indes’. §§§Б§и§д§д§и §Аз§Ц §§e w W§Ц §§§ж§Ь§e§б§§ж§д§ж§аз §Б §б§§и§Х§e§Ь§д§n §Х§Ъ§§Ю§e w W§ри§Б§АЗ на ЕС ‘Patou Pour Homme’, ‘Patou Pour Homme Priv馒 §Б ‘Voyageur’. § §ж§и§S§§Ъ§Ц§Аз§Б§р, §§Б§и§ж§Ъ§Ц§Х§Аз§Б§Ц §Ф§и§Х§n §Х§и§ж§д§§д§за §Х§ъ§§Б §и§д §±§§д§д §ж§д§§Аз§и§Да§Б§д§ж§§§ж§Ц §ж§Ь§и§Ш§Аз§Ц§Ц §Б §ж§Ь§и§Ш§Аз§Ц§Кг; §и§ж§и§Т§Ц§Аз§Аз§и §§Ц§Ж§Ь§Б§Ю§Б §ж§д§§Ъ§Б §§§и§Ю§§д§n §Ъ§Б§Аз§Б§И ‘Радост’ на §Б ‘1000’. §и§Ц§S§ю§§ж §д§§д§Х§Аз§и §ж§Ь§§Ù§§д§о, §Ь§§Б§Б§Ц §e §Ь§и§Ю§б§§Аз§Б§Б §б§Ц§§ж§б§Ц§Ь§д§Б§Да§n §А秧ҧд§Х§e§л§Ц§Кг; §и§ж§д§§Ц§д§ж§§Ъ§Б§към§за §Аз§Аз§Х§Ц§§д§за§ж§с, §ри§д§и ‘Procter & Gamble’ §Аз§Ц §Х§§Х§д§д §Ь§§Аз§д§д§и §§§Ц§д§д §§§S§Аз§Ц§S§към§Б§Ю §д§§и§§Ц§Аз§Б§§Ю §б§С§да§ж§ж§Ю§Ц§§Аз§и§Ф§и §Ф§Ц§Аз§Б§XX-§Ф§и §Да§Ц§Ь§Ss §§ж§д§§д§Б, §Ь §e w Х§Б§Да§Ъ§Ц§Аз§Б§ж §Т§и§Ъ§за§към§Б§Аз§ж§д§§§б§и§Ь§e§б§§д§Ц§Ъ§Ц§Ите, §б§и§ж§Ъ§Ц §б§и§Ь§e§б§Ь§Б ‘House of Patou’ ‘Procter & Gamble’ §и§Ц§Аз§n §А秧ҧи§Ъ§за§към§Б§Аз§ж§д§§и §Б§§Б§Ù§Х§Ц§Ъ§Б§S §ж§e§л§Ц§ж§д§В§Ц§Аз§Аз§и §ж§Аз§Б§Ù§Б§Ь§Б§ж§за §и§Т§ж§§ж§Аз§аз§Ц§д§ж§§n§д§и §ж§Ь§и§§Ц§Ц §§ж§Ц§Ф§и §д§Ц§Ю, §ри§д§и §д§Ц§б§Ц§§и §б§§и§Х§e§Ь§д§n §и§д §Д§§А秧±§§д§д §Б§Ù§Ф§и§д§С§Да§Ъ§Б§§§ж§д§ж§§Ù§§б§§Ц§Х§Ц§Д§§Ю§Б §¶§§§А秧Б§Б, §А秧ҧи§Ъ§Ц§Ц §Ь§§д§б§Аз§n§с ЕС §Б, §Ь§§Б §ж§Ъ§Ц§Ж§ж§д§Да§Б§Кг, §Т§и§Ъ§Ц§Ц §Х§Ц§към§Ц§§n§с ЕС §б§§и§Б§Ù§Да§и§Ж§ж§д§§§з.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: