Chuang Джоу

Снимка Chuang Джоу (photo Chzuan Chzhou)

Chzuan Chzhou

 • Гражданство: Китай

  Биография

  §©§А秧ާ֧Аз§Б§д§n§S §Ь§Б§д§§S§ж§Ь§Б§S §ж§Б§Ь§и§ж§и§ж §б§§Ц§Ж§б§и§Ъ§и§Ш§Б§д§Ц§Ъ§за§Аз§а, IV, §§Ц§Ь§§Ж§и §Аз. §sp §n§б§и§§Б §и§§§S§§р§л§Б§§ж§§д§§§ж§д§В

  §Брой§Ш§e§§Аз§§Ù§n §д§§Б§Ш§Ц §Брой§Ш§e§§Аз §Брой§W§и§e (§Ь§Б§ад ЗfЧУ / ЧЇЧУ, ZhuЕЎngzi, §тз и§Б§д§Ц§Ъ§за §брой§Ш§e§§I) — §Ù§А秧ާ֧Аз§Б§д§n§S §Ь§Б§д§§S§ж§Ь§Б§S §ж§Б§Ь§и§ж§и§ж §б§§Ц§Ж§б§и§Ъ§и§Ш§Б§д§Ц§Ъ§за§Аз§а, IV, §§Ц§Ь§§Ж§и §Аз. §sp §n§б§и§§Б §и§§§S§§р§л§Б§§ж§§д§§§ж§д§В, §§§И§Х§§л§Б§§§и§Б§ж§Ь§и §тз и§Ж§Аз§н§§і§д§§ъ§Ь§и§Ъ ..

  §Брой§Ш§e§§Аз§§Ù§n §д§§Б§Ш§Ц §Ù§А秧ާ֧Аз§Б§д§§аз §Х§Аз§и§ж§ж§Ь§§§Б,§Аз§Б§Ф§§б§§Б§д§и §б§§Б §n§д§и§Ю §ж§Б§Ь§и§ж§и§ж §№на§Ш§e§§Аз§§Ù§n §Ю§и§Ф §Т§n§д§за §Ц§Ж §С§Да§д§и§§и§Ю §Б§Ь§Б §§Х§и§§Аз§и§Да§Б§д§Ц§Ъ§Ц§Ю §д§§§Х§Б§и§Б§Б, §и§д §Ь§и§д§и§§и§S §б§и§към§Ъ§§д§д§§Б§Аз§Б§Ф§С, §ж§Б§Ь§и§ж§и§ж §№на§Ш§e§§Аз§§Ù§н §§§Ъ§§Ц§д§ж§§б§Ц§§ж§и§А秧S§Ц§Ю §§§Х§§б§§Б§д§ри §Б§Ù §n§д§и§S §Б§АЗ§Б§Ф§Б.

  §и§и§Ф§Ъ§§ж§Аз§и §Т§Б§и§Ф§§§ж§Б§Б. §Брой§Ш§e§§Аз§§Ù§n §Ш§Б§Ь §Ю§Ц§Ш§Х§e 369 §Х§и §Аз. §sp §Б 286 §Х§и §Аз. §п.. §°§Аз §§и§Х§Б§Ь§ж§§§Ф§и§§и§Х§Ц §®§n§Аз (ГЙіЗ М¦ng СһЕ¦ng) §Ф§и§ж§e w Х§§§ж§д§§§и§e на§I, раздел д на§Ц§б§Ц§§и §Ф§и§§и§Х §e§§А秧г§А ЙМЗс §б§§и§§Б§А秧Б§Б §·§n§А秧Аз§а. §°§Аз §б§и§Ъ§за§ри§Б§Ь §Б§Ю§§брой§W§и§e ( Ts ZhЕu), §Ц§Ф§и §Аз§§Ù§н§§§Ъ§Б §д§§Б§Ш§Ц §®§n§Аз§към§Б ГЙАф, (§и§Б§Аз§и§§Аз§Б§Ь §®§n§), §®§n§Аз§Брой§Ш§e§§Аз (ГЙЗf М¦ng ZhuЕЎng) §Б§Ь§Б §®§n§Аз§и§д§С§да§към§Б§ИТЕ ( ГЙЫЕ)r.

  §§Аз§Б§Ф§§Брой§Ш§e§§Аз§§Ù§n §ж§д§§Ъ§§и§ж§и§Т§Ц§Аз§Аз§и §Б§Ù§Да§Ц§ж§д§А秧§и §§§Ц§Ю§§б§§С§Да§Ъ§Ц§Аз§Б§и§Б§Ю§б§Ц§§§д§и§§§и§ж§§А秧§Ù§e§Аз§Аз §Х§Б§Аз§ж§д§Б§Б §ґ§§Аз §ґ§и§Ф§Х§§Б§Аз§Б§Ф§§б§и§Ъ§за§ри§Б§Ь§§д§Б§д§д§Д §§§§А秧§ъ§§ри§Ш§n§А秧§Ù§Б§Аз ( ДПИАХжЅ» Nan zhen hua дзин), §ри§д§и §и§Ù§А秧ю§§Ц§д §Д§ж§д§Б§Аз§Аз§n§Ц §Ь§Ъ§§ж§ж§Б§ри§Ц§ж§Ь§Б§Ц §д§§§Б,§д§§д§n §Б§Ù §И§Ш§Аз§и§Ф§и §§Б§д§§Ss

  §ґ§Ц§Ь§ж§д §б§§Ц§Ж§ж§д§С§Да§Ъ§§Ц§д §ж§и§Т§и§S §ж§и§Т§§§Аз§Б§Ц §б§§Б§д§ри §Б §Ь§и§§и§д§Ь§Б§§§§ж§ж§Ь§§Ni§и§§Б§Ù §§§Ù§Аз§н§§Б§ж§д§и§ю§Аз§Б§Ь§и§§±§Ц§§Край§n§Ц §ж§Ц§Ю§и §ю§§ж§д§Ц§Ите (§§Аз§д§д§§Ц§Аз§А秧§р觧г§д§о), §Ь§§Б §ж§ри§Б§д§§Ц§д §д§§§Х§Б§s§Б§§А秧б§Б§ж§§Аз§n §ж§§Ю§Б§Ю §Брой§Ш§e§§Аз§§Ù§н, §§Б§и§ж§Ъ§Ц§Х§e§р§л§Б§Ц §ю§§ж§д§Б — §Ц§Ф§и §e * §ри§Ц§Аз§Б§Ь§§Ю§Б §Б §ж§Б§Ь§и§ж§и§ж§§Ю§Б, §Б§ж§б§и§§Ц§Х§e§р§л§Б§Ю§Б §§и§Ж§ж§д§Да§Ц§Аз§Аз§n§Ц §Да§Ù§Ф§Ъ§§Х§n §±§§и§Да§Ц§§Б§д§за §б§и§Х§Ъ§Б§Аз§Аз§и§ж§д§§С§Да§д§и§§ж§д§§§Брой§Ш§e§Аз§§Ù§n §Х§и§§и§Ъ§за§Аз§и §д§§д§Х§Аз§а. §±§§§Б,§д§Б§ри§Ц§ж§Ь§Б §Да§ж§Ц §Б§Ù§Х§§Аз§Б§§брой§Ш§e§§Аз§§Ù§n §ж§и§б§§и§§и§Ш§Х§§р§р§ж§§Б§и§Ю§Ю§Ц§Аз§д§§§Б§§Ю§Б §¤§и §и§§А秧ж§и§Т§§С§Да§към§Ц§Ф§и §Ь§Аз§Б§Ф§ъ §Б§Ù 33 §Ф§Ъ§§§III §§Ц§Ь§Ц §и§§Ю §¤§и §и§§Аз §б§Б§г§§Д, §ри§д§и §Ù§§Аз§Б§Ю§§Ъ§ж§§§n§Т§и§§Б§и§S §ж§§Ю§и§Ф§и §Ф§Ъ§§§Аз§и§Ф§и §Б§Ù §§Ц§и§Ц§S §Брой§Ш§e§§Аз§§Ù§н, §Б §Аз§Ц §Б§ж§Ь§Ъ§р§ри§Ц§Аз§а, §ри§д§и §Ц§Ф§и §Б§Ù§Х§§Аз§Б§Ц §ж§§§Ù§§Аз§и §ж §ж§Ц§§за§Ж§Ù§Аз§и§S §б§Ц§§Ц§§§Т§и§д§Ь§и§И §и§ж§Аз§и§§Ф§Аз§и§Ф§и §д§Ц§Ь§ж§д§Ss §Ј§§§Б§§Аз§д §¤§и §и§§А秧֧էБ§Аз§ж§д§Да§Ц§Аз§Аз§n§S §б§и§Ъ§Аз§n§Ите, §и§Х§А秧Б§и §ж§и§§§§Аз§Б§Ь§и§ж§§Б§л§Ж §Аз§Ц§Ю§§Ъ§и §ж§§§Ф§Ю§Ц§Аз§д§и§, §Аз§Ц §§и§към§Ц§Х§л§Б§§§д§Ц§Ь§ж§д §¤§и §и§§Аз§С.

  §¤§Ъ§С§Да§n §В§Аз§д§д§§Ц§Аз§Аз§Ц§S §ю§§ж§д§Б §Б§Ю§Ц§ж§д §ж§§и§Х§Аз§e§ж §Ф§§§Ю§Ю§§д§Б§Ь§ъ §Б §ж§§§Ù§§Аз§н §б§и §ж§и§Х§Ц§§S§§Аз§Б§ж §Б §Ц§ж§д§§и§ж§Аз§и§Д১Аз§Б§§б§§Ц§Ж§б§и§Ъ§§Ф§§д§о, §ри§д§и §и§Аз§Б §Т§n§Ъ§Б §А秧б§Б§ж§§Аз§n §и§Х§Аз§Б§Ю §С§Да§д§и§§и§Ю §·§и§д§§д§§§Х§Б§s§Б§§ж§ри§Б§д§§Ц§д §брой§Ш§e§§Аз§§Ù§n §Х§Аз§и§ж§и§Ю, §§N§д§Б§§ж§Ц§Ю§Б §§Аз§д§д§§Ц§Аз§Аз§Б§§ю§§ж§д§§§Ю§Ц§Аз§за§към§Ц §§ж§Ц§Ф§и §Ф§и§§и§§Б§д§ж§аз §и §Х§Аз§и§г§Б§Ù§Ю§Ts

  §ґ§Ц§Ь§ж§д §брой§Ш§e§§Аз§§Ù§n §б§Ц§§Ц§§и§Х§Б§Ь§ж§§Ю§Аз§и§Ф§и§Ь§§§д§Аз§и §А秧§§Ù§Аз§n§Ц §аз§Ù§n§Ь§Б, §ж§e§л§Ц§ж§д§§д§Ц§д §и§Ь§и§Ъ§и §Х§Ц§ж§§д§Б §б§Ц§§Ц§§и§Ж§и§§А秧§Аз§Ф§Ъ§Б§S§ж§Ь§Б§Ите. §ґ§§д§Х§Аз§и§ж§д§за §б§Ц§§Ц§§и§Х§§Ù§§Б§E§ж§ю§§Ц§д§ж§§§§Ù§n§Ь§Кг, §ж§Б§Ь§и§ж§и§ж§ж§Ь§Б§§д§Ц§§Ю§Б§Аз§§д §Ь§и§Аз§д§Ц§Ь§ж§д§Ts

  § § §§В§e§ж§ж§Ь§и§Ю §§n§към§Ъ§и §Ж§§§б§Ц§§Ц§§и§Х§§±§и§Ù§Х§Аз§Ц§Ц§§и§S §Б §®§§Ъ§§§Б§Аз§С.