Филип Соллерс

Снимка на Филип Соллерс (photo Philippe Sollers)

Philippe Sollers

 • Националност: Франция

  Биография

  §¶§§§Аз§и§e§Ù§ж§Ь§Б§S §б§Б§ж§§д§Ц§Ъ§и §Ъ§Б§д§Ц§§§д§д§§Аз§n§S §Ь§§Б§д§Б§Б, §n§р§ж§Ц§Б§ж§д; §С§Да§д§и§§Х§§д§§Х§Ц§ж§§д§Ь§и§Да §§и§Ю§§Аз§и§У.

  §¶§Б§Ь§Б§б§б §и§и§Д§Д§Ц§§г (§ж§супени Philippe Sollers; §А秧ж§д§и§с§л§Ц§Ц §Б§Ю§§¶§Б§Ь§Б§б§б §Д§д§§S§а) ЎЄ §ж§§§Аз§и§e§Ù§ж§Ь§Б§S §б§Б§ж§§д§Ц§Ъ§и §Ъ§Б§д§Ц§§§д§д§§Аз§n§S §Ь§§Б§д§Б§Б, §n§р§ж§Ц§Б§ж§д; §С§Да§д§и§§Х§§д§§Х§Ц§ж§§д§Ь§и§Да §§и§Ю§§Аз§и§У.

  §и§и§Д§Д§Ц§§ж §да§и§Х§Б§Ь§ж§§През 1936 §Ф§и§Х§e §Да §ў§и§§Х§а, §§Ж§Ц§Ю§и§Ц §ж§и§ж§д§и§§д§Ц§Ъ§за§Аз§и§Ф§и §б§§и§Ю§n§към§Ъ§Ц§Аз§Аз§Б§Ь§С, §да§Ц§ж§д§Аз§Аз§Х§§§д§Б §Ъ§Ц§д §Т§n§Ъ §и§д§Х§§Аз §§§Б§и§Ъ§за §Б§Ц§Ù§e§Б§д§и§§Край §Ј§Ц§§ж§§Ъ§Кг, §и§д§Ь§e w Х§§Ф§и§Ж §ж§б§e§ж§д§§Ц§Ф§и §Б§ж§Ь§Ъ§р§ри§Б§Ь§Б §Ù§§Аз§Ц§Х§Б§ж§ь§Б§б§Ъ§Б§Аз§Б§§и§Д১Аз§Аз§и§ж§д§(§д§§S§Ь§и§Ю §ри§Б§д§§Ъ §Ù§§б§§Ц§д§Аз§и§Ф§и §Х§Ъ§§д§ри§Ц§Аз§Б§Ь§и§Да §§и§д§§Ц§Аз§Ю§и§Аз§Аз §Б §д §б.).

  §¦§Ф§и §б§§Б§§и§Ж §§Ъ§Б§д§Ц§§§д§д§§д §б§§Б§Да§Ц§д§ж§д§§и§§§Ъ§Б §И§и§Ъ§§Аз §ў§§§д §Б §§§§д§§Ъ§Б §и§С§д১и§д §±§Ц§§Край§n§S §§и§Ю§§Аз §и§и§Д§Д§Ц§§ж§§і§д§§§Аз§Аз§и§Ц §и§Х§Б§Аз§и§и§Ц§ж§д§§а (Une curieuse solitude, 1958) §Т§n§E §§ж§д§§Ц§ри§Ц§Аз §Ъ§Ц§ж§д§Аз§n§Ю§Б §и§д§Ù§н§§§Ю§Б §Ь§§Б §ж§б§§§§( § ¶ . §®§и§§Б§§Б §д§§Б §Б §ж§Ъ§Ц§§(§§ъ§Б §Ў§§§Ф§и§I), §и§Х§А秧Б§и §Да§Ц§Ъ§Б§Ь§§§д§б§и§§§§S§Б§Ù§Аз§Б §и§и§Д§Д§Ц§§ж§§А秧ю§§Ъ§§ж§и §През 1960 §Ф§и§Х§e, §Ь§и§Ф§Х§Аз §и§Аз §б§§Б§ж§д§д§б§Б§Ь §Ь §Б§Ù§Х§§Аз§Б§р §Ù§А秧ާ֧Аз§Б§д§и§Ф§и §§Аз§д§Б§Ь§и§Аз§ж§и§§Ю§Б§ж§д§г§Ь§и§Ф§и §Ш§e§§А秧ڧ§ґ§Ц§Ъ§за §и§Ц§Ъ§за §Ј 1967 §и§и§Д§Д§Ц§§ж §Ш§Ц§Аз§Б§Ь§ж§§А秧ж§Б§Ь§и§ж§и§ж§Ц-§ж§Ц§Ю§Б§и§д§Б§Ь§Ц §Т§и§Ъ§Ф§С§да§Ъ§Ц §И§Ъ§Б§Б §§§Б§ж§д§Ц§§и§Ите.

  §Ј 1973 §Ф§и§Х§e §и§и§Д§Д§Ц§§ж §Да §б§и§ж§Ъ§Ц§Х§Аз§Б§S §§§Ù §ж§и§ю§Б§Аз§Б§Ь §д§Ь§ж§б§Ц§§Б§Ю§Ц§Аз§д§§Ъ§за§Аз§n§S §д§Ц§Ь§ж§д §§и§Ю§§Аз §И§§S (Paradis), §А秧б§Б§ж§§Аз§Аз§n§S §Да §Да§Б§Х§Ц §и§Х§Аз§и§S §Ф§Б§Ф§§Аз§д§ж§Ь§и§S §ж§§§Ù§n §Т§Ц§Ù §Ù§А秧Б§и§Да §б§§Ц§б§Б§А秧Аз§Б§§ри§д§и §Ш§Ц §Ж§и §Ш§e§§А秧ڧ§ґ§Ц§Ъ§за §и§Ц§Ъ§о, §д§и §и§Аз §б§§и§ж§e§л§Ц§ж§д§§и§§§Ъ §Х§а 1983 §Ф§и§Х§(§А秧ж§Ю§Ц§Аз§e §Ц§Ю§e §б§§Б§към§Ц§Ъ W W§e§§Аз§§Ъ §ў§Ц§г§Ь§и§Аз§Ц§ю§Аз§и§ж§д§о). §Ј §д§и§Ю §Ш§Ц §Ф§и§Х§e §и§и§Д§Д§Ц§§ж §ж§и§Да§Ц§§§§Ц§д §и§и§Ц§§Ц§Х§Аз§и§S §Б§Х§Ц§и§Ъ§и§Ф§Б§ри§Ц§ж§Ь§Б§S §Ni§Б§Ф§Ù§§Ф §б§e§Т§Д§Б§Ь§ъ§Ц§д §§и§Ю§§Аз §E§Ц§Аз§л§Б§Аз§н (Femmes), §§и§д§аз §Б §А秧б§Б§ж§§Аз§Аз§n§S §§д§§§Х§Б§s§Б§и§Аз§Аз§и§S §Ю§§Аз§Ц§§Кг, §Аз§и §Б§Ю§Ц§§към§Б§S §ж§Ь§§Аз§Х§§Ъ§за§Аз§n§S §e§ж§б§Ц§д, §§N§Ù§Д১Аз§Аз§n§S §б§и§§д§да§Ц§д§§Ю§Б §§Б§Х§Аз§н§§ж§§§Аз§и§e§Ù§ж§Ь§Б§§Б§Аз§д§Ц§Д§Д§Ц§Ь§д§д§§Ъ§и§При §Т§n§Да§към§Б§§ж§б§и§Ж§§Б§Ш§Аз§Б§Ь§и§§и§и§Д§Д§Ц§§ж§Ss §и§Ъ§Ц§Х§e§р§л§Б§S §ж§Ь§§Аз§Х§§Д §б§§и§Б§ж§§и§Х§Б§д §Х§Ц§ж§§д§и §Ъ§Ц§д §ж§б§e§ж§д§§Ъ§и§Ф§Х§§б§и§§§Ъ§§Ц§д§ж§§§и§Ю§§Аз §ґ§§S§Аз§С (Le Secret, 1993), §Ф§Х§Ц §и§и§Д§Д§Ц§§ж §Да§n§ж§д§д§б§§Ц§д §§б§и§Х§Х§Ц§§S§Ь§e §§Б§Ю§ж§Ь§и§Ф§и §б§§б§н, §Ь§и§д§и§§и§Ю§e §б§и§ю§д§Б§д§Ц§Ъ§за§Аз§и §б§§Ц§б§и§Х§Аз§и§ж§Б§д §ж§§и§ж §Ь§Аз§Б§Ф§д.

  §Ј §б§и§ж§Ъ§Ц§Х§Аз§Б§Ц §Ф§и§Х§n §ъ §и§и§Д§Д§Ц§§ж§§§n§към§Ъ§Б §§и§Ю§§Аз§n §і§д§д§Х§Б§с (Studio, 1997) , §®§§Аз§Б§§ж§д§§§ж§д§Б (Passion фикс, 2000) , §ж§§Ц§Ù§Х§§Ъ§р§Т§и§§Аз§Б§Ь§и§(LЎЇEtoile des Amants, 2002), «Une vie divine» (2006).

  §и§и§Д§Д§Ц§§ж §Б§Ù§Да§Ц§ж§д§Ц§Аз §Б §Ь§§Б §д§ж§ж§Ц§Б§ж§д, §С§Да§д§и§§д§§Б§Б§§§§Б,§Б§§§§Т§и§д §б§и §д§Ц§и§§Б§Б §Б §Б§ж§д§и§§Б§Б §Ь§д§Д§за§д§д§§н, §Ь§§Б §ґ§Ц§и§§Б§§Б§ж§Ь§Ъ§р§ри§Ц§Аз§Б§Ите (ТһЕ¦orie des Exceptions, 1985), §и§§Ж §б§§и§д§Б§Да §Ј§n§ж§към§Ц§Ф§и §ж§e§л§Ц§ж§д§§С (Сад contre lЎЇEtre Supreme, 1989), §E§Ю§б§§и§§Б§Ù§§и§Б§Б (Improvisations, 1991), §и§и§Ц§§Б §и §Ж§и§Ю§Б§Аз§Б§Ь§Ц §Ј§Б§Д১Аз §Ґ§Ц§Аз§и§Аз§Ц §§§§§Ъ§Ц§§Б§Ù §§д§§§С (Le Cavalier du Louvre, 1995), §§§Ù§§Аз§и§Д১Ј§Ц§Ъ§Б§Ь§и§Ъ§Ц§б§Аз§n§Ите (Casanova lЎЇAdmirable, 1998) , §ґ§Аз§Б§Аз§ж§д§Да§Ц§Аз§Аз§n§S §®§и§§§§д (Mysterieux Mozart, 2001), §±§и§§§§Ъ§§Т§Ц§ж§Ь§и§Аз§Ц§ю§Аз§и§ж§д§Б (Eloge de lЎЇInfini, 2001), §и§Да§и§Т§и§Х§XVIII §§Ц§Ь§С (LibertЕ¦ du XVIIIЕЕme, 2002), §°§Ù§§§Ц§Аз§Б§с (цветни илюстрации, 2002), §§р§Т§и§§Аз§n§S §ж§Ь§и§Д১§д §Ј§Ц§Аз§Ц§аз§Б§Б (Dictionnaire amoureux de Венеция от 2004 г.) §Б §Х§супени

 • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: